Sinh viên năm 1 – Denison University

“Những buổi Reflection rất đặc biệt đối với mình, vì mình được học, được nghe, được chia sẻ những góc nhìn với những bạn đồng trang lứa và từ đó được kết nối và hiểu thêm nhiều câu chuyện, bài học mới”

Share this post with your friends

Your email address will not be published. Required fields are marked *