Những trải nghiệm là những thứ đã định hình con người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thường phán xét người khác dựa trên tính cách và cách cư xử mọi người. Tuy nhiên, chúng ta không nhận ra rằng chúng ta cần phải xem xét những trải nghiệm và những gì mỗi con người ta gặp đã trải qua suốt cuộc đời. Read More